trvalý pobyt:

Naše sociální služba je určena

 pro seniory od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,  jejichž situace

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné

fyzické osoby.

 

 

Poslání:       

Naším posláním je zajistit individuální péči a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy potřebují pravidelnou pomoc. Přitom vycházíme z jejich přání a potřeb, motivujeme je k zachování vlastní soběstačnosti a aktivnímu stáří.

 

Naše cíle jsou: 

Udržení nebo obnovení soběstačnosti uživatelů

Podpora zájmu uživatelů o dění kolem sebe

Udržení a rozvoj pohybových a kognitivních schopností uživatelů

Uplatňování metody Bazální stimulace a Smyslové aktivizace

 

Zásady:

Dodržování základních práv a svobod uživatelů

Individuální přístup

Respekt a úcta k uživatelům i kolegům

Dodržování pravidel Etického kodexu

Aktivní spolupráce s rodinou a blízkými uživatele

Zvyšování odbornosti personálu

Zavádění nových metod práce

 

Kvalitní službu nejsme schopni zajistit osobám: 

závislým na alkoholu či jiných návykových látkách,  jejichžchování je v rozporu s kolektivním soužitím

trpícím infekční nemocí

trpícím Alzheimerovou chorobou 

požadujícím trvalou osobní asistenci

jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou přítomnost lékaře nebo místění ve zdravotnickém zařízení

kteří jsou hluchoslepí

s mentálním postižením

 

 

        DOMOV PRO SENIORY 

        (dle §49 zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách)

Nabízíme Vám:

Důstojné prostředí, příjemnou atmosféru a kvalifikovaný personál

Jedno a dvoulůžkové pokoje

Bezbariérové prostředí

Ubytování včetně úklidu

Celodenní stravování, včetně diet

Praní prádla

Možnosti komunikace pro částečně sluchově a zrakově  postižené

Individuální ošetřovatelskou péči podle  potřeby

Zprostředkování lékařské péče

Pravidelné bohoslužby v prostorách Domova

Maximální podporu vlastní soběstačnosti

Bezplatné využívání počítačů s internetem

Příjemné posezení na zahradě

Rehabilitaci, Fyzioterapii

Ergoterapii, Animoterapii

Zájmové a kulturní činnosti, volnočasové  aktivity

Zprostředkování doplňkových služeb hrazených uživatelem  ( např. kadeřnice )

Pomoc při řešení občansko-právních  záležitostí, včetně hospodaření s vlastními finančními prostředky

Pomoc a podporu při obstarávání osobních záležitostí

 

Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Kraj Vysočina, proto dáváme přednost při umisťování zájemcům s trvalým pobytem v kraji Vysočina. 

Naše kapacita je 193 míst.

Podrobnější informace Vám sdělí sociální pracovnice.

 

pro přechodný pobyt: 

Maximálně na 3 měsíce

(dle §44 zák. 108/2006 Sb.). Domov má k dispozici 2 lůžka. Způsob

zajišťování služby je shodný se zajištěním služby na pobyt trvalý

a zajišťuje ji stejný personál.

Nabízíme Vám:

Důstojné prostředí, příjemnou atmosféru a kvalifikovaný personál

Dvoulůžkový pokoj

Bezbariérové prostředí

Ubytování včetně úklidu

Celodenní stravování, včetně diet

Praní prádla

Možnosti komunikace pro částečně sluchově a zrakově  postižené

Individuální ošetřovatelskou péči podle  potřeby

Zprostředkování lékařské péče

Pravidelné bohoslužby v prostorách Domova

Maximální podporu vlastní soběstačnosti                         

Bezplatné využívání počítačů s internetem

Příjemné posezení na zahradě

Rehabilitaci, Fyzioterapii

Ergoterapii, Animoterapii

Zájmové a kulturní činnosti, volnočasové aktivity

Zprostředkování doplňkových služeb hrazených uživatelem  ( např. kadeřnice )

Pomoc při řešení občansko-právních  záležitostí, včetně hospodaření s vlastními finančními prostředky

Pomoc a podporu při obstarávání  osobních  záležitostí

 

Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Kraj Vysočina, proto dáváme přednost při umisťování zájemcům s trvalým pobytem v kraji Vysočina. 

Podrobnější informace Vám sdělí naše sociální pracovnice.

 

 

Poslání:       

Naším posláním je zajistit individuální péči a podporu seniorům, kteří mají jinak zajištěnou péči v domácím prostředí a odlehčit tak pečující osobě, která z různých důvodů potřebuje po určitou dobu v péči zastoupit.    

Naše cíle jsou: 

Udržení nebo obnovení soběstačnosti uživatelů

Podpora zájmu uživatelů o dění kolem sebe

Udržení a rozvoj pohybových a kognitivních schopností uživatelů

Uplatňování metody Bazální stimulace a Smyslové aktivizace

 

Zásady:

Dodržování základních práv a svobod uživatelů

Individuální přístup

Respekt a úcta k uživatelům i kolegům

Dodržování pravidel Etického kodexu

Aktivní spolupráce s rodinou a blízkými uživatele

Zvyšování odbornosti personálu

Zavádění nových metod práce

 

Kvalitní službu nejsme schopni zajistit osobám: 

závislým na alkoholu či jiných návykových látkách,  jejichž chování je v rozporu s kolektivním soužitím

trpícím infekční nemocí

trpícím Alzheimerovou chorobou

požadujícím trvalou osobní asistenci

jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou přítomnost lékaře nebo umístění ve zdravotnickém zařízení

kteří jsou hluchoslepí

s mentálním postižením

 

  

Naše sociální služba je určena 

 pro seniory od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, ale jinak mají zajištěnou péči v domácím prostředí. Účelem této služby je odlehčit pečující osobě a umožnit jí nezbytný odpočinek.