Je třeba vyplnit písemně formulář Žádost o přijetí do Domova seniorů a doručit ho přímo na adresu Domova sociální pracovnici.

K žádosti je třeba doložit: 

a) Aktuální vyjádření obvodního lékaře (pouze formulář zařízení, který je doložen k žádosti). Pokud je žadatel hospitalizován, je možné nahradit vyjádřením ošetřujícího lékaře ve zdravotnickém zařízení a vyjádření obvodního lékaře dodat až před podpisem Smlouvy o poskytování služby. Vyjádření lékaře má platnost nejdéle 12 měsíců ode dne vyplnění, v případě překročení této doby je při přijetí do zařízení nutno vyjádření obvodního lékaře aktualizovat.

b) Zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jejžadatel navštěvuje nebo je z lékařské zpraávy patrno, že  vyšetření je k posouzení nezbytné.

c) Kopie dokladu o přiznání příspěvku na péči , případně o podání žádosti o tento příspěvek.

d) Kopie dokladu v případě, že žadatel je omezen ve svéprávnosti ( rozhodnutí soudu, usnesení o ustanovení opatrovníka)

 

Postup při přijetí žádosti o poskytování služby upravuje:

 

 

Směrnice pro Evidenci žadatelů o umístění

 

 

 

 

Směrnice pro Evidenci žadatelů o umístění - odlehčovací služba

 

O zařazení žádosti do Evidence žadatelů o umístění je písemně informována osoba, uvedená v žádosti jako  "kontakntí osoba" pro projednání ve věci vyřízení žádosti. 

 

V případě uvolnění kapacity bude žadatel /žadatelka v dostatečném časovém předstihu informován/a o možném nástupu do Domova. Písemnou formou - Zvacím dopisem.