Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových,

příspěvková organizace

______________________________________________________________

D O M Á C Í Ř Á D

 

    Posláním Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace (dále jen Domov) je zajistit individuální péči a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy potřebují pravidelnou pomoc. Přitom vycházet z jejich přání a potřeb, motivovat je k zachování vlastní soběstačnosti, podporovat aktivní prožívání volného času a v důstojném prostředí a příjemné atmosféře umožňovat seniorům vést podobné způsob života, jaký vedli v domácím prostředí.       

Domov poskytuje sociální služby svým klientům (uživatelům sociální služby – dále jen „uživatel“) podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách formou pobytu trvalého nebo přechodného – tzv. odlehčovací služby.

1.

Domácí řád obsahuje základní pravidla pro zajištění klidného, bezpečného a spokojeného života a pořádku v Domově. Klade důraz na dodržování lidských a občanských práv a svobod a naplňování cílů a principů Domova. Každý uživatel má právo na individuální přístup. S jakýmkoliv dotazem či problémem se může obrátit na kohokoliv z personálu.

Domácí řád je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova a v přiměřeném rozsahu i pro všechny další osoby, které se v Domově zdržují.

 

2.

Nástup do Domova

 

1) Při nástupu do Domova je s novým uživatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen „Smlouva“). Před jejím podpisem je zájemce o službu seznámen s tímto Domácím řádem, Ceníkem, Směrnicí o způsobu oznamování pobytu mimo domov pro seniory a odhlašování stravy, Směrnicí o způsobu vracení části úhrady příspěvku na péči při pobytu mimo Domov.

2) Uživatel při nástupu předloží platný občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

 

3) Uživatel je povinen doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona

č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Uživatel povinen doložit pouze v případě, že jeho příjmy nedosahují plné úhrady. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.

 

4) Uživatelé s omezením k právním úkonům (omezení svéprávnosti) nastupují v doprovodu svého opatrovníka.

 

3.

Ubytování

 

1) Po příchodu do Domova je uživatel ubytován v souladu s uzavřenou Smlouvou ve dvoulůžkovém pokoji. Jde-li např. o manžele či druha a družku, mohou být na své přání ubytováni společně s ohledem na aktuální možnosti a provozní podmínky. Při ubytování uživatele se přihlíží k jeho přání, zdravotnímu stavu a možnostem Domova. Pokoj je možné si před nástupem prohlédnout po předchozí dohodě se sociální pracovnicí.

 

2)  Uživatel dostane klíč od pokoje, náhradní klíč je uložen na recepci a je vydán pouze ve výjimečných případech personálu proti podpisu. Evidence je vedena na recepci. Není dovoleno pořizovat kopie těchto klíčů.

 

3)  V den nástupu i kdykoliv jindy může uživatel požádat sociální pracovnici o zapsání do Evidence žadatelů o jednolůžkový pokoj. Kromě místa v evidenci je kritériem pro jeho přidělení  solventnost a zdravotní stav. Evidenci vedou sociální pracovnice a je přístupná na požádání přímo u nich. Pořadí určuje datum, příp. čas podání žádosti.

 

4) Pokud uživatel nemá vlastní příjem v dostatečné výši, která by postačovala k úhradě nákladů za ubytování na jednolůžkovém pokoji a stravování, které mu bude poskytovat Domov na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče, je možné dohodnout se na úhradě nákladů za ubytování na jednolůžkovém pokoji a stravování s rodinou či blízkými uživatele. Spoluúčast na úhradě nákladů je dohodou obou smluvních stran.  

 

5) V mimořádných případech, kdy je to nutné z důvodu bezpečnosti, je možné přestěhovat uživatele z jednolůžkového pokoje do dvoulůžkového i bez jeho souhlasu, např. pokud se opakovaně dopouští porušování bezpečnostních opatření (kouření v pokoji apod.). Personál v takovém případě postupuje v souladu s metodickým pokynem.

 

6)  Pokud uživatel žádá o přestěhování na jiný pokoj, je mu to umožněno. Každá žádost či změna v ubytování uživatelů jsou pravidelně projednávány „Komisí o stěhováni klientů“, která se schází 1x za 14 dnů.

 

7)  Poskytovatel může požadovat přestěhování uživatele v případě zásadního důvodu - např. havárie, malování, stavební úpravy, agresivita mezi uživateli, závažné zdravotní důvody. V takových případech je možné uživatele přestěhovat i bez jeho souhlasu, postup je popsán ve Standardu o mimořádných a nouzových situacích.

 

8) Pokoje jsou vybaveny potřebným nábytkem, uživatel si může zpříjemnit prostředí drobnými osobními předměty. Vlastním vybavením pokoje nesmí uživatel rušit druhého spolubydlícího, narušovat jeho práva a oprávněné zájmy.

 

9)  V pokoji může mít uživatel vlastní rádio, televizi, ledničku, varnou koncici aj. Doporučujeme vlastní televizi – rozměr max. 32“ – 81 cm.  Z technických důvodů není možné instalovat satelitní přijímače k příjmu televizního vysílání – je třeba mít televizi s přijímačem DVBT2. V případě, že oba uživatelé budou mít na pokoji televizi, je tato situace řešena používáním sluchátek. Toto omezení určují  rozměry pokoje a technické požadavky k poskytování kvalitní péče. Umístění elektrospotřebiče je třeba projednat se sociální pracovnicí a co nejdříve informovat personál.

V pokoji není zaveden internet. Pokud ho uživatel bude potřebovat, je třeba si zajistit bezdrátový internet např.přes telefonního operátora.  

        

10) Věci propůjčené uživatelům (vybavení pokoje, chodítka, invalidní vozíky aj.) zůstavají majetkem Domova a uživatelé jsou povinni s nimi zacházet šetrně a při trvalém odchodu z Domova je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání. Pomůcky jako chodítka, křesla aj., která jsou k dispozici na jednotlivých patrech – volně umístěna na chodbě, slouží všem  uživatelům a  nejsou určena pouze pro jednoho konkrétního uživatele.

 

11)  Závady, opravy nebo žádosti o drobné řemeslné práce (připevnění poličky apod.) může uživatel nahlásit ošetřujícímu personálu, který tento požadavek zapíše do Sešitu závad. Sešit závad je uložen na recepci a každé sesterně. Na základě zápisu se s uživatelem zkontaktuje údržbář Domova.

 

12) Uživatel, který bude v Domově trvale bydlet, má možnost přihlásit se k trvalému pobytu na adrese Domova. Toto přihlášení zajistí na žádost uživatele sociální pracovnice.

 

4.

Osobní věci uživatelů

 

1) Po nástupu do Domova označí personál osobní prádlo uživatele štítkem se jménem uživatele. Označení je trvalé a umístěné na diskrétním místě. Slouží k identifikaci při praní prádla v prádelně Domova. Další prádlo, které v průběhu pobytu uživatel získá, je z tohoto důvodu nutné předat personálu k označení před prvním odevzdáním na vyprání. U přechodných pobytů (odlehčovací služba) si může uživatel zvolit, zda si přeje prádlo prát v Domově nebo ho prát doma. V takovém případě se prádlo neznačí a praní prádla zajistí rodina. 

 

2) Předměty v osobním vlastnictví uživatele označí personál štítkem se slovy: „Soukromý majetek uživatele“.

 

3) V nepřítomnosti uživatele nesmí nikdo bez vědomí pracovníků úseku přímé péče provádět jakoukoliv manipulaci s jeho věcmi. Výjimkou pro vstup do pokoje mohou být hygienické důvody – kazící se potraviny apod. V tomto případě vstupují do pokoje vždy dvě pracovnice PSS a o vstupu je veden záznam.

 

4) V Domově není dovoleno přechovávat nebezpečné předměty, zbraně, chemikálie nebo věci hygienicky závadné.

 

5) Chov živých zvířat může povolit ředitelka Domova s ohledem na provozní možnosti Domova.

 

5.

Úschova cenných věcí

 

1) Při nástupu nebo během pobytu v Domově může uživatel požádat sociální pracovnici o převzetí cenných věcí nebo peněžní hotovosti do úschovy. Toto převzetí potvrdí uživateli předáním průpisu složního listu a převzetí peněžní hotovosti předáním průpisu příjmového pokladního dokladu. O převzetí je vedena písemná dokumentace.

 

2) Uživatel může  kdykoliv v pracovní době sociální pracovnice požádat o vydání uložených věcí či peněžní hotovosti, nahlédnout do evidence, ukládat či vybírat peníze.

 

3) Veškeré manipulace s těmito věcmi nebo finančními prostředky mohou být prováděny a informace o nich mohou být podány pouze se souhlasem uživatele nebo jeho zákonného opatrovníka, pokud byl uživatel pravomocným rozhodnutím omezen ve svéprávnosti nakládat s finančními prostředky.

 

4) Na depozitním účtu v úschově může mít uživatel uloženou peněžní hotovost v neomezené výši.

 

5) Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty osobních věcí uživatele, např. v důsledku náhlého odvozu do nemocnice, převezme tyto věci do úschovy zdravotní sestra, která je vedoucí směny, a zajistí jejich následné uložení u sociální pracovnice. Není-li uživatel schopen vyslovit souhlas s úschovou věcí nebo podepsat doklady, převezme jeho věci do úschovy pověřený pracovník za účasti dvou svědků, kteří příslušné doklady podepíší.

 

6) Domov neodpovídá za majetek nebo finanční hotovost, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení podle předchozích odstavců.

 

7) Pokud o to uživatel požádá, je jeho občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny uložen na sesterně, aby se zamezilo případné ztrátě nebo zneužití. O uložení je vedena evidence. Za uložené občanské průkazy a průkazy pojištěnce zodpovídají zdravotní sestry.

 

6.

Stravování

 

1) V Domově je pro uživatele zajištěna celodenní strava, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena jejich věku a potřebám.

 

2) O dietním stravování rozhoduje lékař. Uživatel má právo odmítnout dietní stravu, vedoucí zdravotního úseku jej upozorní na možné komplikace v důsledku nedodržování dietního režimu a oznámí rozhodnutí uživatele lékaři.

 

3) Stravu připravuje kvalifikovaný personál ve spolupráci s nutriční terapeutkou.

 

4) Jídelníčky jsou tvořeny zpravidla na měsíc dopředu, na nástěnce jsou vyvěšeny jídelníčky na tři týdny, aby si uživatelé mohli v klidu vybrat z nabídky volitelných jídel. Jídelníček na aktuální týden je vyvěšen na nástěnce na každém podlaží a v hale před hlavní jídelnou. Jídelníček schvaluje Stravovací komise ve složení ředitelka, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí úseku přímé péče, nutriční terapeutka, vedoucí zdravotnického úseku a zástupci z řad uživatelů.

 

5) Uživatelé se mohou vyjadřovat k úrovni stravování nejen na Stravovací komisi, ale i při pravidelných besedách s vedením Domova, v Knize přání a stížností trvale umístěné v hlavní jídelně nebo písemným sdělením vhozeným do schránek pro stížnosti a připomínky.

 

6) Doba podávání stravy:

      -     snídaně           7.45   -       8.45 hod (současně vydávána přesnídávka)

      -     oběd             11.45   -     12.45 hod

      -     svačina         14.30   -     15.00 hod

      -     večeře           17.15   -     18.30 hod (současně vydávána druhá večeře diabetikům)

 

Jinou dobu podání stravy je možné v případě potřeby individuálně dohodnout s ošetřujícím personálem, který vyhoví, pokud to dovolí hygienické předpisy. Doba vydávání stravy se může lišit také díky aktuálním provozním podmínkám (hygienická, epidemiologická a jiná omezení).

 

7) Uživatelé se mohou stravovat v hlavní jídelně, uživatelé s omezenou pohyblivostí se mohou stravovat v jídelnách na podlažích nebo je jim strava přinesena přímo na pokoj.

 

8) Z jídelny si mohou uživatelé odnést pečivo, moučníky a ovoce. Odnášet nádobí a příbory z jídelny není dovoleno.

 

9) Uživatelé mají na jednotlivých podlažích k dispozici čaj, který je připravován v kuchyňkách na jednotlivých podlažích.

 

10) Zbytky jídel se z hygienických důvodů nesmí přechovávat na pokojích, balkonech či jiných místech Domova, vyhazovat z oken, krmit jimi zvířata ani je vynášet ven z Domova.

        

11) Vlastní potraviny - označené jménem - mohou uživatelé ukládat v ledničkách v kuchyních na jednotlivých podlažích.

      

12) Personál Domova má právo upozornit uživatele na nevhodné skladování potravin a při porušení hygienických zásad rozhodnout s vědomím uživatele o jejich likvidaci.

 

7.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

 

 

1) Domov nepožaduje informovaný souhlas uživatele u žádných poskytovaných zdravotních a ošetřovatelských výkonů.

 

2) V Domově se neposkytují žádné zdravotní služby prostřednictvím všeobecných sester, u kterých je třeba přímá platba nebo doplatek za poskytované služby.

 

3) Domov zajišťuje pro uživatele základní ošetřovatelskou a rehabilitační péči na základě doporučení ošetřujícího lékaře, a to prostřednictvím svých zaměstnanců (zdravotních sester a fyzioterapeutky), kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

 

4) Ambulantní zdravotní péči včetně podávání léků zajišťují zdravotní sestry na základě ordinace lékaře. O veškeré zdravotnické a ošetřovatelské péči je vedena dokumentace.

 

5) Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel službu konající sestře.

 

6) Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, hlásí uživatel neprodleně (v rámci svých možností a schopností) službu konající sestře nebo pracovníkům přímé péče.

 

7) Je respektována svobodná volba ošetřujícího lékaře, Domov poskytuje uživatelům součinnost při kontaktu s jimi zvoleným lékařem (zprostředkování telefonického kontaktu, vyzvednutí léků, objednání u odborného lékaře včetně objednání sanity, prostor k uskutečnění návštěv lékaře v Domově apod.).

 

8) Doplatek za léky nad limit hrazený zdravotní pojišťovnou platí uživatel.

 

9) Na základě doporučení ošetřujícího lékaře poskytuje Domov doprovod uživatelů na různá základní i odborná vyšetření do různých zdravotnických zařízení v prostředcích přepravní zdravotní služby (v sanitním voze).

 

10) Ordinační doba ošetřujícího lékaře pro uživatele je pravidelně každé pondělí cca od 12.30 do 16. 00 hod. Doba se může lišit.  

 

8.

Hygiena

 

1)  V Domově pečují uživatelé o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, tak, jak to dovoluje jejich zdravotní stav.

 

2)  Uživatelé dodržují zásady osobní hygieny, frekvence koupání  a sprchování není pro soběstačné uživatele nijak omezena. Uživatelé, kteří potřebují pomoc personálu, se koupou nejméně 1x týdně nebo podle potřeby a přání kdykoliv, pokud to dovolí provozní podmínky.

 

3)   Personál pomůže uživateli s holením, mytím vlasů a stříháním nehtů na rukou.

 

4) Uživatel má právo vybrat si pro úkony intimní hygieny pracovníka muže nebo ženu, pokud to nevylučují provozní podmínky. Při provádění všech činností při osobní hygieně personál chrání soukromí uživatele.

 

5)  Kadeřnické služby zajišťuje externí pracovnice v prostorách Domova a hradí je uživatel. Uživatelé mají možnost využívat tyto služby i mimo Domov, bližší informace o těchto službách sdělí uživatelům sociální pracovnice.

 

6)  Pracovníci úseku přímé péče mají právo kontrolovat dodržování čistoty a pořádku v osobních věcech uživatele a v součinnosti s uživatelem odstraňovat případné nedostatky. Postupují při tom taktně a s maximální dávkou porozumění.

 

7) Osobní prádlo si uživatelé  vyměňují dle potřeby, praní a žehlení, včetně drobných oprav, zajišťuje prádelna Domova. Čisté prádlo je vydáváno uživatelům průběžně, hned po vyprání a vyžehlení. Předávání prádla zprostředkují pracovníci úseku přímé péče.

 

8) Dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři týdny, se převléká ložní prádlo.

 

9) Prostory Domova se pravidelně větrají a uklízejí, personál dodržuje hygienické předpisy.

 

9.

Výplata důchodu a způsob placení úhrady

 

1) Uživatel si při nástupu do Domova dohodne se sociální pracovnicí nebo ve Smlouvě, jakým způsobem si přeje nadále přebírat svůj důchod nebo jiný příjem. Uživatel má možnost pobírat důchod těmito způsoby:

·         hromadným výplatním seznamem ČSSZ

·         na svůj účet v peněžním ústavu

 

2) Uživatelé platí za poskytnuté služby úhradu, jejíž výše a způsob placení je dohodnut ve Smlouvě.  Uživatel má možnost provádět platbu úhrady takto:

·         hromadným výplatním seznamem ČSSZ, z důchodu je inkasována úhrada a zůstatek důchodu se vyplácí 15. dne v měsíci

·         trvalým příkazem z účtu uživatele

·         přes zvláštního příjemce důchodu

 

3) V případě, že si uživatel přeje pobírat důchod hromadným výplatním seznamem ČSSZ na účet Domova, probíhá platba úhrady takto způsobem, že z důchodu je odečtena úhrada za poskytované služby a zůstatek je podle přání uživatele: 

·         vyplacen přímo do rukou uživatele /osobní převzetí/

·         uložen na depozitní účet uživatele, se kterým může libovolně disponovat

 

4) Je-li důchod vyplácen hromadně, vyplácí jej dvě sociální pracovnice každého 15. dne v měsíci. Pokud termín 15. připadne na sobotu, je důchod vyplácen v pondělí. Pokud připadne na neděli nebo svátek, je vyplácen následující pracovní den. V případě nepřítomnosti uživatele mu bude důchod vyplacen v nejbližší pracovní den po návratu do Domova. 

 

10.

Pobyt uživatele mimo Domov

 

1) Domov není uzavřeným zařízením, uživatelé mohou kdykoliv sami Domov opustit. Přesto je důležité z důvodu zajištění stravování, bezpečnosti uživatelů apod., aby odchod oznámili.

2) Uživatel si na dobu pobytu mimo Domov vyžádá u službu konající sestry předepsané léky.

3) Za den pobytu mimo Domov se považuje kalendářní den, kdy uživatel pobývá mimo Domov od 0.00 hodin do 24.00 hodin.

-          krátkodobý odchod (procházka, nákupy, apod). Doporučujeme oznámit službu konajícímu personálu s uvedením plánované doby návratu

-          při dlouhodobém pobytu mimo Domov se postupuje podle „Směrnice o způsobu oznamování pobytu mimo domov pro seniory a odhlašování stravy“, se kterou byl uživatel seznámen před nástupem do Domova.

-           

4) Pokud se uživatel vrací do Domova v době nočního klidu, je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní uživatele.

 

11.

Doba nočního klidu

 

1) Doba nočního klidu je od 22:00 hod do 06:00 hod.

2) Personál respektuje právo uživatelů na nerušený odpočinek. Uživatel v době nočního klidu není rušen, výjimkou je pouze nutná návštěva personálu z důvodu nezbytné péče.

3) Pokud uživatel sleduje TV nebo rádio v době nočního klidu, nesmí tím rušit svého spolubydlícího ani ostatní uživatele.

                                                         

12.

Návštěvy

 

1) Domov je otevřeným zařízením, uživatelé mohou mít kdykoliv návštěvu a návštěvy jsou vítány. 

2) Obvyklá návštěvní doba je každý den mezi 8.00hod a 20.00 hod. Po dohodě se zdravotní sestrou, která je vedoucí směny, je možné návštěvu uskutečnit i mimo tuto dobu.

3) Při návštěvách na pokojích je třeba respektovat práva a přání spolubydlícího a nerušit jej.

4) Návštěvy mohou probíhat ve všech společných prostorách Domova včetně zahrady, pokud neruší ostatní uživatele.

5) Do Domova je povolen vstup se psy, tito musí být pod dohledem majitele a na vodítku.

6) V případě nevhodného chování návštěvy může vedoucí směny vykázat návštěvu z budovy.

7) Z důvodů hygienicko-epidemiologických opatření v případě zvýšeného výskytu onemocnění (chřipka, Covid 19 aj.) je možné omezení nebo úplný zákaz návštěv (po předchozím doporučení KHS).

 

13.

Kulturní a zájmová činnost

 

1) Domov podporuje účast uživatelů na kulturním a společenském životě v Domově i mimo něj, podle jejich zájmu.

2) Uživatel se může věnovat zájmové činnosti, která neohrožuje zdraví, nenarušuje klid ostatních uživatelů a pokud jsou pro ni v Domově vhodné podmínky. Domov poskytuje uživatelům příležitosti ke společenskému, kulturnímu a zájmovému vyžití, organizuje různé společenské akce a zájmové činnosti.      

3) Uživatelé mohou odebírat soukromě noviny a časopisy, které hradí z vlastních prostředků. K dispozici jsou televize umístěné ve společných prostorách. Po dohodě s vedoucí úseku fyzio- a ergoterapie je možné využít i čtecí zařízení (tzv. lupa) umístěné v klubovně.     

4) Uživatelé mohou bezplatně využívat služeb Městské knihovny přímo v Domově. Je možné využití počítače v zasedací místnosti včetně připojení na internet.

5) V kapli Domova se konají bohoslužby, kterých se může každý uživatel zúčastnit, případně je umožněna návštěva kněze na pokoji.

14.

Poštovní zásilky

 

1) Poštovní zásilky pro uživatele přejímá pověřený pracovník Domova, který o došlých doporučených zásilkách, peněžních zásilkách nebo balících učiní záznam do Knihy došlé pošty a zásilku předá uživateli. Zásilky si může přebírat uživatel i osobně.

2) Doporučené a peněžní zásilky se vydávají uživateli proti podpisu. Pokud není uživatel schopen převzetí podepsat, je zásilka vydána za účasti svědka, který se podepíše do Knihy došlé pošty, peněžní hotovost je vydána za účasti dvou svědků.

3) Při odesílání osobních poštovních zásilek mají uživatelé možnost využít služeb Domova. Zásilky přijímá a odnáší na poštu sociální pracovnice.

4) Personál za všech okolností dodržuje listovní tajemství.

15.

Besedy uživatelů s vedením Domova

 

1) Uživatelé se mohou podílet na uspořádání života v Domově prostřednictvím besed, které se konají jedenkrát měsíčně, kterých se můžou zúčastnit uživatelé i rodinní příslušníci. Za vedení Domova se besed zúčastňuje ředitelka nebo její zástupce, vedoucí úseků a v případě potřeby další zaměstnanci Domova.

2) Datum konání besedy je vždy předem oznámeno, z besedy je pořízen zápis, který je zveřejněn.      

3) Hlavním účelem těchto besed je spolupráce mezi uživateli a vedením Domova, která má vést ke zkvalitňování poskytovaných služeb.  Uživatelé se mohou vyjadřovat k uspořádání života v Domově, ke skladbě a kvalitě stravy, aktuálním otázkám a problémům, mohou vznášet připomínky, stížnosti, náměty a přání nejen za sebe, ale i za ostatní uživatele, kteří se nemohou nebo nechtějí osobně zúčastnit.

4) Zástupci vedení Domova informují uživatele o aktuálních věcech, týkajících se Domova, plánovaných akcích, společně s uživateli projednávají organizování kulturní a zájmové činnosti, řešení stížností a připomínek a další důležité otázky, týkající se uživatelů a jejich života v Domově.

 

 

 

 

16.

Stížnosti, připomínky, podněty

 

1) Každý uživatel i jeho zástupce má právo na podání podnětů, připomínek nebo stížností na kvalitu, rozsah a způsob poskytování zajišťovaných služeb, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou chápány jako příležitost ke zvýšení kvality služby.

 

2) Stížnost, připomínka, podnět může být podán:

·         ústně – ředitelce nebo kterémukoliv pracovníkovi Domova či na besedě uživatelů s vedením Domova

·         písemně – vhozením do schránky pro připomínky, náměty a stížnosti, zapsáním do Knihy přání a stížností v jídelně (stížnosti na stravu), Knihy přání a stížností na recepci, předáním kterémukoliv pracovníkovi Domova nebo poštou na adresu Domova – Manž. Curieových 603, 674 01 Třebíč, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

     Stížnost, připomínka, podnět mohou být podány i anonymně.

 

3) Schránky pro stížnosti, připomínky a podněty jsou umístěné na každém podlaží a v hale před hlavní jídelnou. Jsou uzamčené a pravidelně je vybírá ředitelka se zástupkyní nebo jiným pověřeným pracovníkem.

 

4) Písemné i ústní stížnosti jsou vyřizovány písemnou formou, nejpozději do 28 dní.

 

5) Pracovník, který stížnost přijme, o tom neprodleně informuje svého přímého nadřízeného, který učiní zápis do Knihy stížností a informuje ředitelku, která určí, který pracovník bude stížnost vyřizovat.

 

6) Podněty a připomínky mohou být řešeny ústně, pokud si stěžovatel výslovně nepřeje písemné vyřízení.  Ústní podněty a připomínky vyřeší pracovník buď hned na místě a následně informuje svého přímého nadřízeného, nebo pokud věc není schopen vyřešit, předá informaci neprodleně svému přímému nadřízenému k vyřízení a evidenci. Drobné podněty a připomínky, které jsou na místě vyřešeny, se neevidují.

 

7) Stížnosti, podněty a připomínky na stravu zapsané v Knize přání a stížností se pravidelně vyhodnocují na besedách uživatelů s vedením Domova.

 

8) Stížnosti a způsob jejich vyřízení je evidován v Knize stížností, která je uložena u ředitelky. 

 

9) Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se odvolat k ředitelce Domova, zřizovateli (Kraj Vysočina) nebo dalším institucím:

 

Ředitelka Domova:          Mgr. Zuzana Malásková,  tel. 604 232 585, 568 858 922

                                         e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Adresa zřizovatele:          Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

                              vedoucí odd. sociálních služeb – Mgr. Jiří Bína, tel. 564 602 817                                                                                                                   724 650 196

                                                        E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                         

                                                                                 Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

                                  

Senior telefon:  800 157 157  (bezplatná telefonní linka pro seniory)

 

Linka DONA Bílého kruhu bezpečí:     telefon  257 317 110  (24 hod denně)

 

Zlatá Linka Seniorů:  800 200 007  (bezplatná telefonní linka důvěry pro seniory)

       

10) Ředitelka Domova kontroluje řešení stížností uživatelů a pravidelně je vyhodnocuje na poradách vedení.

 

17.

Odpovědnost za škodu, dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů

 

1) Uživatel odpovídá za škodu, kterou úmyslně či z nedbalosti způsobil na majetku Domova, majetku jiné organizace, na majetku nebo zdraví ostatních uživatelů, zaměstnanců nebo jiných osob a je povinen vzniklou škodu nahradit.

 

2) Uživatel je povinen chránit majetek Domova i ostatních uživatelů, není dovoleno tento majetek vynášet z Domova.

        

3) Každý je povinen upozornit na škodu, která vznikla nebo by mohla vzniknout, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo odvrácení.

 

4) Uživatel je povinen respektovat veškerá protipožární opatření a bezpečnostní nařízení a řídit se v této oblasti pokyny odpovědných zaměstnanců Domova.

 

5) Uživatelé mohou kouřit pouze v kuřárně a ve vyhrazeném prostoru na zahradě, v ostatních prostorách Domova (včetně balkónů) je z bezpečnostních důvodů kouření i jakákoliv manipulace s otevřených ohněm zakázána. V pokojích je rovněž zakázáno používat elektrické podušky, vařiče, teplomety a ponorné vařiče, svíčky apod.

 

18.

Opatření proti porušování pořádku

 

1) Pokud uživatel porušuje pravidla občanského soužití a pravidla daná tímto Domácím řádem, je na nevhodné jednání upozorněn personálem, případně je toto jednání projednáno při besedě uživatelů s vedením Domova.

 

2) Pokud se uživatel dopustí jednání, kterým porušuje zákon a kterým se může dopustit trestného činu nebo přestupku, je přivolána Police ČR nebo Městská policie.

 

3) Opakované porušování pořádku a Domácího řádu s uživatelem projedná ředitelka, vedoucí pracovník nebo sociální pracovnice, uživatel je poučen o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování pořádku, o jednání je proveden zápis, který je založen do osobního spisu uživatele.

 

4) Za závažné porušení pořádku je považováno zejména fyzické napadení jiného uživatele nebo pracovníka Domova, krádež, opilství, vyhrožování fyzickým násilím, verbální agresivita vyšší intenzity spojená např. s psychickým nátlakem, zastrašováním, sexuální obtěžování, úmyslné poškození majetku apod.

5)  Dopouští-li se uživatel porušování pořádku a Domácího řádu i nadále, projedná s ním věc ředitelka a pokud ani to nevede k nápravě postupuje Poskytovatel následujícím způsobem:

·         písemné upozornění uživatele na nepřípustnost jeho jednání

·         opakované písemné upozornění uživatele s poukázáním na možnost ukončení pobytu v Domově v souladu se Smlouvou

·         vypovězení Smlouvy - ukončení pobytu

 

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 

    a) Jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení  Smlouvy se považuje:

·         zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravování stanovena podle odst. 2 čl. IV. Smlouvy

·         nezaplacení úhrady, byl-li uživatel povinen platit úhradu podle čl. IV. Smlouvy

 

b)      Jestliže uživatel zvláště hrubým způsobem narušuje soužití ostatních uživatelů. Za zvláště hrubý způsob narušení soužití je považováno fyzické napadení jiného uživatele nebo pracovníka Poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, spojená např. s psychickým nátlakem, zastrašováním, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavy u jiného uživatele nebo u pracovníka Poskytovatele.

 

c)      Pokud uživatel i po opětovném písemném napomenutí poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu Domova. Za „opětovné“ se považují nejméně 3 písemná napomenutí.

 

d)     Jestliže byl uživatel pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

e)     Jestliže u uživatele došlo ke změnám potřeb, které není Poskytovatel schopen dlouhodobě zajistit.

 

19.

Ukončení pobytu

1) Možnosti ukončení pobytu uživatele v Domově jsou dohodnuty ve Smlouvě uzavřené mezi uživatelem a Poskytovatelem, včetně délky výpovědní lhůty.

 

 

20.

Závěrečná ustanovení

1) Domácí řád je volně přístupný.  Je umístěn na nástěnkách v Domově, dále je k dispozici na recepci, v kanceláři ředitelky, sociálních pracovnic, vedoucí úseku přímé, vedoucí zdravotního úseku a na každé sesterně. Uživatel může požádat sociální pracovnici o přečtení Domácího řádu.

 

2) S tímto Domácím řádem budou seznámeni všichni uživatelé i zaměstnanci Domova.

 

3) Domácí řád nabývá účinnosti od 1. 1. 2021 a zároveň ruší platnost Domácího řádu předchozího.

 

 

V Třebíči dne 1. 1.2020

 

                                                                                          Mgr. Zuzana Malásková

 

                                                                                                      ředitelka