Sociální pracovnice evidují žádosti o službu a jednají se zájemci. V rámci takového jednáni má každý možnost seznámit se osobně s provozem zařízení, ubytováním a vším, co je s ním spojeno, s nabídkou kulturních a společenských akcí a zájmových činností. Dále poskytují sociální poradenství uživatelům, zájemcům a žadatelům o službu, rodinným příslušníkům i opatrovníkům.

 

Sociální pracovnice kladou důraz na osobní setkání se zájemcem o námi poskytovanou službu. Úzký kontakt s žadateli, jejich rodinnými příslušníky či jinou kontaktní osobou udržují i poté, když se žadatel stane uživatelem naší služby. 

 

Sociální pracovnice pomáhají uživatelům s vyřizováním osobních věcí, zajišťují drobné nákupy, pomáhají se změnou trvalého bydliště, vyřízením Žádosti o příspěvek na péči, jsou nápomocny při dalším kontaktu s úřady, starají se o finanční záležitosti uživatelů. 

 

Pomáhají uživatelům udržovat kontakt se společenskýcm prostředím, pomáhají upevňovat vztahy s rodinami, podporují vazby na sociální okolí. Především pomáhají uživatelům uplatňovat svá práva a zájmy v osobních záležitostech.