ÚSEK FYZIO –  A ERGOTERAPIE

Ergoterapie se zabývá u osob se zdravotním postižením obnovou a udržením schopností vykonávat běžné a přirozené lidské činnosti. Cílem je důstojný život, pocit tělesné, duševní a sociální pohody, zlepšení fyzické i psychické kondice a aktivní, spolupracující a spokojený klient.

V Domově zajišťuje ergoterapii úsek fyzio - a ergoterapie, přičemž plynule navazuje na fyzioterapii a volnočasové aktivity. Úsek řídí, organizuje a kontroluje vedoucí úseku a je zároveň odborným garantem poskytované služby.

Na denních pracovních schůzkách je stanovován cíl terapie u konkrétních klientů a hodnotí se dosažené výsledky. O poskytované péči je vedena dokumentace.

Snažíme se pomocí ergoterapie udržet a posílit všechny zdravé funkce, podporovat fyzickou a psychickou aktivitu, motivovat k volnočasovým aktivitám. Význam ergoterapie je v zaměstnávání mysli, odpoutání od negativních prožitků a myšlenek a v psychické harmonizaci. Běžnou součástí volnočasových aktivit je např. četba, poslech rozhlasu, sledování filmů, společenské hry, ruční práce, výtvarné a pracovní činnosti, pletení z pedigu, výroba keramických výrobků, kulturní, sportovní a společenské aktivity (soutěže, výstavy, kulturní vystoupení). Ke zlepšení motorických i psychických funkcí s úspěchem využíváme perkusní nástroje.

V rámci léčebné terapie (je cílená, funkční) se zabýváme obnovou a posílením postižených a ztracených funkcí, dovedností a schopností. Terapie je zaměřena cíleně, a pokud funkci nelze obnovit, napravit, je nutné ji nahradit, kompenzovat. Zde využíváme i fyzioterapeutické postupy. Podporujeme rozvoj a zachování hrubé i jemné motoriky, psychosomatických a kognitivních funkcí, vertikalizace, stability a mobility klientů, nácvik lokomoce a používání kompenzačních pomůcek jako jsou vysoká chodítka, invalidní vozíky, francouzské hole aj. K potřebám terapie nám slouží dobře vybavená ergoterapeutická dílna (ergonomický nábytek, vypalovací pec na keramiku, hrnčířský kruh).

Důležitou a specifickou součástí naší ergoterapie je výcvik a výchova k nezávislosti. Cílem terapie je úplně nebo částečně obnovit funkce, nebo jejich náhradu tak, aby bylo docíleno co nejlepší kvality života a nejvyšší možné nezávislosti klienta. Jde o obnovení běžných denních dovedností (najíst se, obléknout se, udržovat hygienu).

Pro komplexní poskytování ergoterapeutických služeb se snažíme vytvářet důstojné a účelné podmínky, např. prostorové možnosti, materiální a technické vybavení, vzdělávání pracovníků, docílení adekvátního počtu pracovníků vzhledem k počtu klientů. Terapie je prováděna ve skupinách nebo individuálně, a to jak v ergoterapeutické dílně, tak i na patrech nebo přímo na pokojích klientů.

V terapii je zohledněn zdravotní stav a osobní cíle klienta. Veškerá poskytovaná terapie je zahrnuta v ceně pobytu, bez zvláštních doplatků.

Na terapii se podílí všichni terapeuti úseku.

Informace o průběhu terapie a aktivit, které probíhají na úseku fyzio - a ergoterapie, podává vedoucí úseku na tel. čísle  568 858 915.

Ergoterapie 

Pedagogická rehabilitace